ข้อตกลงการใช้งาน

Asia Web Direct Co., Ltd. เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์นี้ และมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Baker Tilly Management Services 9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย คำว่า “เรา” และ “บริษัท” หมายถึง Asia Web Direct Co., Ltd. บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ("AWD") และ “คุณ” หมายถึงบุคคลที่สร้างบัญชีกับเราและ/หรือลูกค้าที่ทำการจองกับเราโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือโดยทางอ้อมผ่านทางบริษัทในเครือของเราที่เป็นตัวแทนในการมอบบริการของเรา เว็บไซต์นี้นำเสนอให้แก่คุณและมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศที่มีอยู่ในที่นี้ ตามที่มีอยู่ในเวลาที่ทำการจอง การที่คุณใช้งานบัญชีของคุณทุกครั้ง และการที่เราใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ รวมถึงการจองที่คุณทำผ่านเราจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศดังต่อไปนี้ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ AWD อาจมอบผลประโยชน์ของการจัดการต่างๆ ในข้อตกลงนี้ให้แก่บริษัทในเครือซึ่งนำเสนอบริการด้านการเดินทางออนไลน์ภายใต้ชื่อของ AWD


การจำกัดการใช้เฉพาะบุคคลและห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อให้คุณใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ AWD หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ ดังนั้น ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือ เนื้อหา หรือ ข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่เป็นส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) แม้คุณจะสามารถคัดลอกแผนการเดินทางของคุณได้ในจำนวนที่จำกัด (รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการเดินทางหรือบริการต่างๆ ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต สร้างงานลอกแบบ ส่งต่อ หรือขายหรือขายซ้ำข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดก็ตามที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ไม่ว่าคุณจะมีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม คุณตกลงที่จะไม่:

1. เข้าถึง เฝ้าดู หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามของเว็บไซต์นี้โดยใช้ robot, spider, scraper หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการใดก็ตามที่ดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก AWD

2. ละเมิดข้อจำกัดในหัวเรื่องการกีดกัน robot ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

3. กระทำการใดก็ตามที่ AWD พินิจแล้วเห็นว่าก่อให้เกิด หรือ อาจก่อให้เกิดการโหลดข้อมูลในปริมาณมากเกินสัดส่วน หรือ ไม่ได้สัดส่วนต่อโครงสร้างพื้นฐานของ AWD หรือ deep-link ไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางการซื้อสำหรับบริการด้านการเดินทาง) เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก AWD


การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะจำกัด หรือ ถือว่าจำกัด หรือ ยกเว้นความรับผิดของเราต่อการฉ้อโกง หรือ การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือ การเสียชีวิตที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่แม่นยำหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AWD และบริษัทในเครือไม่ขอรับประกันความถูกต้อง และขอปฏิเสธความรับผิดต่อความไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและรูปภาพของซัพพลายเออร์อื่นๆ โรงแรม การล่องเรือ รถยนต์ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นๆ และรายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งข้อมูลจำนวนมากได้รับการจัดหามาโดยซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง การจัดอันดับโรงแรมที่แสดงในเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางโดยทั่วไปเท่านั้น ซึ่ง AWD และบริษัทในเครือไม่ขอรับประกันความถูกต้องของการจัดอันดับดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในที่นี้เป็นระยะ AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องอาจทำการปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ

AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องไม่ขอรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และการรวมหรือการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการรับรองหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดย AWD หรือบริษัทในเครือ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ได้รับการจัดหามา “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธในที่นี้ต่อการรับประกันทั้งหมดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมด และเงื่อนไขของความพร้อมจำหน่าย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ

ผู้ให้บริการขนส่ง โรงแรม และซัพพลายเออร์รายอื่นๆ ที่จัดหาการเดินทางหรือบริการอื่นๆ สำหรับ AWD เป็นผู้รับจ้างอิสระซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ AWD หรือบริษัทในเครือ AWD และบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดต่อการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเลย การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ดังกล่าวข้างต้น หรือต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น AWD และบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดและจะไม่ชำระเงินคืนในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน การหยุดงานประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนโดยตรง และไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเลย ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำต่างๆ ของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจใดๆ

ในทุกกรณี AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลตามมาอันเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงไม่ว่าในทางใดกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือ ความล่าช้า หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการใดก็ตามที่ได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอ้างอิงตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรืออย่างอื่น แม้ว่า AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม เนื่องจากบางรัฐ/เขตอำนาจการปกครองไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่สามารถบังคับใช้กับคุณ


การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทน ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง ประเด็นฟ้อง ความต้องการ การเอากลับคืน ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะประเภทหรือลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจาก:

 • • ตัวคุณหรือในนามของคุณ ในส่วนที่เกินจากความรับผิดที่อธิบายไว้ข้างต้น หรือ

 • • จากบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจาก

  • - การที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือ เอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงในที่นี้

  • - การที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม หรือ

  • - การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้


ห้ามใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

ตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับรองว่าคุณจะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือที่ถูกห้ามภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศเหล่านี้


การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจาก AWD ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านั้นมีไว้เพื่อให้คุณใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น AWD ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการที่คุณใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ AWD รวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ถือเป็นการรับรองข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้นหรือความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์


ซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นลิขสิทธิ์ของ AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (ถ้ามี) ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ”) คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือมีสัญญาอนุญาตอยู่ เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อตกลงของสัญญาอนุญาตก่อน

สำหรับซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่ไม่มีสัญญาอนุญาตมาด้วย AWD ขอมอบใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้แก่คุณในที่นี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ ในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการดูและการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่น

โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ HTML code และ Active X controls ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของ AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดของสนธิสัญญาสากล การทำสำเนาหรือการแจกจ่ายซอฟแวร์เป็นสิ่งต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางแพ่งและอาญาขั้นรุนแรง ผู้ละเมิดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีจนถึงขั้นสูงสุดเท่าที่จะกระทำได้

ห้ามทำการคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งอื่นใดก็ตามเพื่อการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซ้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตเท่านั้น ถ้าหากมี

คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังประเทศใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา


การแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไข

AWD ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศที่ควบคุมการนำเสนอเว็บไซต์นี้ และคุณตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเว็บไซต์


เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมในที่นี้ต่อเขตอำนาจศาลจำเพาะและศาลที่พิจารณาคดีในดัลลัสเคาน์ตี รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใดก็ตามที่ไม่ได้มอบผลบังคับต่อข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะย่อหน้านี้

คุณตกลงว่าจะไม่มีการร่วมทุน ความเป็นหุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์ของการเป็นตัวแทนอยู่ระหว่างคุณกับ AWD อันเป็นผลจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของ AWD อยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่และกระบวนการทางกฎหมาย และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะเป็นการลิดรอนสิทธิของ AWD ในการที่จะปฏิบัติตามคำขอหรือความต้องการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่จัดหาให้แก่หรือรวบรวมโดย AWD ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

หากส่วนใดก็ตามของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะถือว่าถูกแทนที่โดยข้อกำหนดที่ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ซึ่งมีความสอดคล้องใกล้เคียงที่สุดกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิม และข้อตกลงก็จะมีผลบังคับต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ (และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่อ้างถึงในที่นี้) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ AWD ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และใช้แทนที่การติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้าหรือที่มีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้ากับ AWD ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ เอกสารที่เป็นฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้และของประกาศฉบับใดก็ตามที่ออกมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ในการดำเนินคดีทางศาลหรือการพิจารณาคดีทางปกครองที่อ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จนถึงขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นครั้งแรกและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่เป็นฉบับพิมพ์

ชื่อที่สมมติขึ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล คุณลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่มีการกล่าวถึงในที่นี่ไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงบุคคลจริง บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมใดๆ สิทธิใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้มีการมอบให้อย่างชัดแจ้งในที่นี้จะได้รับการสงวนไว้


การใช้เว็บไซต์ของ AWD

เว็บไซต์ของ AWD ได้รับการจัดหาไว้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการตรวจสอบความพร้อมให้บริการของสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะทำข้อตกลงนี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณตกลงที่จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยผู้เยาว์ที่ใช้ชื่อหรือบัญชีของคุณ คุณยังรับรองด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณหรือสมาชิกในครัวเรือนให้ไว้ในการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความจริงและถูกต้อง คุณเข้าใจว่าการใช้งานมากเกินไป กิจกรรมที่น่าสงสัย สัญญาณการฉ้อโกง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ AWD ทำการปิดบัญชี AWD ใดก็ตามที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน หากคุณกระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ทาง AWD ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียด้านการเงินที่มีต่อ AWD รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดีและค่าเสียหายต่างๆ หากต้องการโต้แย้งการระงับหรือการปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า


เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

อัตราการแลกเปลี่ยนเป็นไปตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และจะใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่มีการรับรองว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ มีความถูกต้อง และอัตราจริงอาจแตกต่างกัน ไม่มีการปรับปรุงการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนแบบรายวัน ให้ตรวจสอบวันที่ในเครื่องมือแปลงสกุลเงิน (Currency Converter) เพื่อดูวันที่สกุลเงินได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด ข้อมูลที่จัดหาให้โดยโปรแกรมประยุกต์นี้เชื่อได้ว่ามีความถูกต้อง แต่ AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว เมื่อจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการเงินใดๆ ก็ตาม AWD ขอแนะนำให้ลูกค้าปรึกษามืออาชีพที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว AWD บริษัทในเครือ และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล และห้ามการขายซ้ำ การแจกจ่ายซ้ำ และการใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาต


การแจ้งการละเมิด

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทน) สามารถบอกกล่าวถึงเราเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าเราจะไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของคุณหากมีการกรอกข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การบิดเบือนข้อความใดๆ ในคำบอกกล่าวของคุณในเรื่องการละเมิดเนื้อหาหรือกิจกรรม อาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย

1. หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
2. หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณอ้างว่าละเมิดนั้นปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ เช่น ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
3. ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
4. คำแถลงที่ว่าคุณมี “ความเชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย”
5. คำแถลงที่ว่า “ข้อมูลในคำบอกกล่าวนี้มีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ฝ่ายที่เรียกร้องนั้นได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด”
6. ลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาว่าถูกละเมิด

คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวของคุณมาทางอีเมลที่ hotels-copyright@hotels.com ทางโทรสารที่หมายเลข (+1) 425 679-7251 ถึง: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints หรือโดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้:

 • Hotels.com, L.P.
 • Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 • c/o NRAI
 • 16055 Space Center Blvd., Suite 235
 • Houston, TX 77062


คำบอกกล่าวการร้องกลับ

หากสิ่งที่คุณโพสต์ไว้ถูกนำออก คุณสามารถยื่นคำร้องกลับมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์ตามปกติ โดยมีการระบุรายการต่างๆ ตามด้านล่าง คุณอาจต้องหาที่ปรึกษาด้านกฎหมายก่อนที่จะทำเช่นนั้น กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:
1. การระบุเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวซึ่งถูกนำออกหรือปิดใช้งาน และตำแหน่งที่เนื้อหานั้นเคยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ โปรดแจ้งที่อยู่ URL หากเป็นไปได้

2. ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

3. คำแถลงที่ระบุว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลแขวงของสหพันธรัฐ (Federal District Court) ของเขตศาลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของคุณ หรือหากที่อยู่อาศัยของคุณอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา ก็หมายถึงเขตศาลใดก็ตามที่เป็นที่ตั้งของ AWD และคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากฝ่ายที่รายงานเนื้อหาของคุณหรือตัวแทนของฝ่ายดังกล่าว

4. คำแถลงดังต่อไปนี้: “ข้าพเจ้าขอสาบานภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่ระบุข้างต้นถูกนำออกหรือปิดใช้งานอันเป็นผลจากความผิดพลาดหรือการระบุตัวตนผิด”

ให้ลงชื่อในคำแถลงข้างต้นและส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

 • Hotels.com, L.P.
 • Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 • c/o NRAI
 • 16055 Space Center Blvd., Suite 235
 • Houston, TX 77062

หรือคุณสามารถส่งมาทางโทรสารที่: (425) 679-7251, ถึง: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของ DMCA สำหรับ Hotels.com โปรดติดต่อเราที่ (425) 679-3751


การยุติการใช้งานบัญชี

เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ "DMCA") และกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ AWD จึงได้ใช้นโยบายการยุติความเป็นสมาชิกหรือเจ้าของบัญชีที่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำบ่อยครั้ง ในกรณีที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของ AWD แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ AWD อาจจำกัดการเข้าถึงไซต์และ/หรือปิดบัญชีของผู้ใช้รายใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะมีการละเมิดซ้ำหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ AWD แต่เพียงผู้เดียว หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกรายใดเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำบ่อยครั้ง กรุณาแจ้งข้อมูลที่เพียงพอให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกรายดังกล่าวเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำบ่อยครั้งเมื่อคุณจะยื่นคำบอกกล่าว