ข้อกฎหมาย

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ (HK) จำกัด หรือ Asia Web Direct (HK) Limited ลิขสิทธิ์ของข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของเอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ และยังคงอยู่กับเอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการอนุญาตให้ทำซ้ำและ/หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ ไม่รับรองหรือเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อเนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ได้ถูกรวบรวมจัดทำขึ้นด้วยเจตนาสุจริตโดย เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลทั้งหมดถูกนำเสนอโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายถึงความเหมาะสมในการวางตลาด หรือความเหมาะสมในวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีส่วนที่ผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากการตีพิมพ์ โดยข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าชมเว็บไซต์นี้คุณยินยอมรับว่าเอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหา รวมไปถึงการนำข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ (นอกเหนือจากความสูญเสียที่อาจจะไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย)

ข้อมูลหรือวัสดุเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการจองห้องพัก (ดูรายละเอียดที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล & ลิขสิทธิ์ ) จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่ได้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ใดๆ เมื่อคุณให้ข้อมูลและวัสดุเนื้อหาใดๆ ไว้ ให้ถือว่าคุณได้ให้สิทธิ์แก่เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ และเครือข่ายของเอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ ในการไม่จำกัด ไม่ถอดถอนการอนุญาตให้ใช้ การให้ทำซ้ำ การให้นำเสนอ การให้ดำเนินการแก้ไข การให้จัดส่งและกระจายข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้คุณยังให้สิทธิ์แก่เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ และเครือข่ายของเอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ ในการที่จะใช้แนวความคิด แนวทางความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า ไม่ต้องมีการแจ้งรับรองหรือส่งกลับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว เว้นแต่ว่า ได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะที่คุณให้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไว้